Voorwaarden en bepalingen

Topmatsxxl.com, handelend onder de naam "CuttingmatsXXL.com" (of "verkoper") werkt om elke mat te laten opvallen. Alle matten die worden geproduceerd, worden op maat gemaakt om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Door akkoord te gaan met deze Werkorder, zal de ondertekenaar van deze overeenkomst ("Koper")
stemt in met de volgende voorwaarden en stemt ermee in dat deze voorwaarden de transactie tussen Koper en Verkoper beheersen:

Erkenning, toestemming en betaling

Koper heeft de opgegeven afmetingen bekeken om de juiste maten voor zijn bestelling te bevestigen. Door de aanvaarding van de werkorder aan te geven en de betaling te verrichten via de besteltool van de Verkoper, machtigt de Koper de Verkoper om de productie van de werkorder te beginnen en de creditcard van de Koper te belasten met het bedrag dat op de werkorder is vermeld. Na deze afschrijving kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht in een aangepaste bestelling. Verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in het eindproduct als gevolg van foutieve informatie verstrekt door Koper.

Retouren en terugbetalingsbeleid

Omdat de producten van de Verkoper op maat worden gemaakt, aanvaardt de Verkoper geen retourzendingen en is er geen terugbetaling mogelijk. Niettegenstaande het voorgaande kan de Koper, indien hij binnen 30 dagen na ontvangst door de Koper van een op maat gemaakt product materiële gebreken of uitvoeringen ontdekt die afwijken van de Werkorder (variant, afmeting of hoeveelheid), een verzoek om verificatie indienen bij de Verkoper; indien het Kwaliteitscontroleteam van de Verkoper naar eigen goeddunken vaststelt dat een artikel inderdaad gebreken vertoont, zal de Verkoper de Koper een billijke oplossing van de kwestie aanbieden.

Materiaal en kleuren

Verkoper streeft ernaar alle kleuren op zijn website en in zijn Werkorders nauwkeurig weer te geven; de kleuren die op de website van Verkoper en in Werkorders worden weergegeven, zijn echter representatief. Omdat er veel variaties zijn in computermonitoren en browsers, en niet alle monitoren zijn gekalibreerd
Evenzo is kleurweergave op het internet niet nauwkeurig. Bijgevolg garandeert de Verkoper niet dat wat u online ziet, overeenkomt met de kleur van het werkelijk geleverde product. Zelfs afgewerkte producten kunnen minimale kleurvariaties vertonen binnen een productierun, of in latere
productie. De koper erkent dat de werkelijke kleuren kunnen afwijken van de kleuren op uw beeldscherm, en zelfs binnen een bestelling of in aanvullende bestellingen. Er zijn geen retouren wegens kleurafwijkingen.

Vrijwaring

De Koper stemt ermee in de Verkoper te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, schade, kosten en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, honoraria van advocaten, uitgaven en gerechtskosten) die voortvloeien uit of verband houden met (i) het gebruik door de Koper van de producten en diensten van de Verkoper, (ii) schending door de Koper van deze Voorwaarden en (iii) schending door de Koper van de rechten van derden. De Verkoper heeft het recht om een advocaat voor de verdediging te kiezen en de verdediging of schikking van een dergelijke vordering of rechtszaak te leiden.

Afwijzing van garanties

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, geeft de verkoper geen enkele garantie of verklaring, uitdrukkelijk of impliciet, van rechtswege of anderszins, met betrekking tot de hieronder verkochte producten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid,
geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op intellectuele eigendom.

Beperking van de rechtsmiddelen

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal de aansprakelijkheid van de verkoper, hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad, garantie, nalatigheid of anderszins, niet meer bedragen dan de teruggave van het bedrag van de door de koper betaalde koopprijs en in geen geval zal de verkoper aansprakelijk zijn voor speciale,
indirecte of gevolgschade, zelfs indien de verkoper op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en geen enkele actie, ongeacht de vorm, die voortvloeit uit de transactie onder deze overeenkomst kan door de koper worden ingesteld meer dan één jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft. Niettemin heeft Verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij alle
poging om een geschil in onderling overleg op te lossen.

Overmacht

De verkoper kan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomen indien hij door overmacht wordt verhinderd of vertraagd. Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis of omstandigheid, ongeacht of deze voorzienbaar was, die
die niet door de Verkoper is veroorzaakt en waardoor de Verkoper zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet kan nakomen. Een dergelijke overmachtsituatie omvat, maar is niet beperkt tot branden, overstromingen, orkanen, explosies, rellen, oorlogen, terreurdaden, daden van eender welke aard of van eender welke aard.
overheidsinstanties, stakingen en andere arbeidsproblemen, en andere gebeurtenissen of omstandigheden waarover de Verkoper redelijkerwijs geen controle heeft.

Inhoud gebruiker

Indien Koper of de vertegenwoordiger(s) van het Kopersteam foto's en/of getuigenissen aan Verkoper verstrekt, machtigt Koper Verkoper om deze foto's en getuigenissen te gebruiken in de marketing van de goederen en diensten van Verkoper. Koper verklaart en garandeert dat alle aan Verkoper verstrekte inhoud origineel is, dat Koper alle toepasselijke wettelijke rechten op deze inhoud bezit en dat de inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van enige andere persoon of entiteit, met inbegrip van personen die in de inhoud zijn afgebeeld. Koper verklaart, verklaart en garandeert dat elk individu dat in de inhoud is afgebeeld
die aan Verkoper is voorgelegd, toestemming heeft gegeven om zijn of haar gelijkenis te gebruiken bij de marketing van de goederen en diensten van Verkoper of Koper de bevoegdheid heeft om deze vrijgave namens hem of haar te bekrachtigen.